Przywileje podatkowe OPP


Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego pozwala podmiotom korzystać z wielu istotnych przywilejów. Wymienione przywileje stosuje się wobec organizacji i prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Jeśli OPP prowadzi działalność gospodarczą, stosuje się wówczas takie same zasady, jak wobec innych organizacji pozarządowych, nieposiadających statusu OPP.

Organizacje pożytku publicznego zwolnione są z:

  1. podatku dochodowego od osób prawnych – zwolnienie dotyczy dochodów przeznaczonych na realizację celów statutowych (z wyłączeniem działalności gospodarczej) oraz dochodów od inwestowania w zakup obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych, obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także od dochodów przeznaczonych na nabycie papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
  2. podatku od nieruchomości – przypadku przeznaczenia nieruchomości (np. działki) lub ich części na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej – całkowite; w przypadku przeznaczenia na prowadzenie działalności statutowej odpłatnej – określono maksymalne stawki, które można pobrać od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części oraz gruntów; stawki te wynoszą do 0,39 zł od 1 m2 powierzchni gruntu oraz 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w budynkach;
  3. podatku od czynności cywilnoprawnych – podatkiem tym są opodatkowane różne transakcje, np. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, umowy pożyczki, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania; jeżeli umowa, która jest opodatkowana, zawierana jest przed notariuszem, wtedy obliczenia i poboru podatku dokonuje notariusz); z podatku zwolnione są organizacje pożytku publicznego, ale tylko wtedy, gdy dokonana czynność cywilnoprawna dotyczy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwolnienie nie obejmuje czynności związanych z działalnością odpłatną,
  4. opłaty skarbowej – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, np. gdy OPP składa podanie, występuje z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, zezwolenia bądź wystawiają dokumenty (np. gdy organizacja występuje z wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej),
  5. opłat sądowych – w tym opłat z tytułu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym; zwolnienie z opłat sądowych nie obejmuje spraw związanych z prowadzoną przez organizacje działalnością gospodarczą.
  6. podatku VAT (dotyczy to produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów alkoholowych, przekazanych na rzecz OPP z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje oraz zwolnienie może dotyczyć sprzedaży towarów nieobjętych podatkiem akcyzowym, które organizacja dostała jako darowiznę rzeczową w związku ze zbiórką publiczną, bądź zakupiła za pieniądze zebrane podczas zbiórki publicznej).