Ulgi i odliczenia podatkowe 2020/21

  • fundusze

Przygotowaliśmy dla was aktualizację ulg oraz odliczeń na jakie obecnie pozwala polskie prawo podatkowe. Zachęcamy do dokładnego przestudiowania poniższych tabel ukazujących zarówno odliczenia od podatku 2020 jak i odliczenia od dochodu 2020.

ODLICZENIA OD PODATKU 2020
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja
Prorodzinna (na dzieci) 1112,04/ rok na 1 dziecko – warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem Nie rozliczysz jej składając PIT-28 i PIT-36L PIT/O PIT-36
PIT-37
Składki zdrowotne W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2020 RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość Jedynie 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacisz Tylko na deklaracji PIT PIT-36
PIT-37
PIT-28PIT-36L
PIT-28
Za pracę za granicą (abolicyjna) Kwota podatku z zagranicy Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11) PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28PIT-36L

 

 

ODLICZENIA OD DOCHODU 2020
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja
Ulga termomodernizacyjna 53.000 zł Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku PIT/O PIT-36
PIT-28
PIT-36L
IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 6 272,40 zł (limit na 2020 r.) dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
PIT-36L
Ulga na badanie i rozwój 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia PIT/BR PIT-36

PIT-36L

Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2020 RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek Tylko na deklaracji
PIT
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28
Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga na samochód 2 280,00 zł Akt własności / współwłasności Orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych) Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół – w terminie 2 lat Bez limitu! PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizny na kult – na Kościół 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizny na organizacje pożytku publicznego 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Osocze 350 zł / l. max. rocznie 8750 zł Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza Brak PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizna na cele edukacji zawodowej 6% dochodu podatnika Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji PIT/O PIT-36 PIT-36L
PIT-37
PIT-28
Darowizna na cele walki z COVID-19 do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
od 100 do 200% wartości darowizny
Umowa darowizny składników majątku
Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego – pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał
do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT/O PIT-36 PIT-36L
PIT-37
PIT-28
Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
od 100 do 200% wartości darowizny
Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)
Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego – pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał
do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT/O PIT-36 PIT-36L
PIT-37
PIT-28
Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Odliczenie – strata podatkowa 1) maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat wcześniejszych
2) 100% straty z 2019 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie
3) strata z 2020 spowodowana COVID-19 (w wysokości do 5 mln zł) w sytuacji spadku przychodów o co najmniej 50% może być rozliczona wstecznie w deklaracji za 2019 r.
1) Strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata
2) strata z 2020 spowodowana COVID-19 (w wysokości do 5 mln zł) w sytuacji spadku przychodów o co najmniej 50% może być rozliczona wstecznie w deklaracji za 2019 r.
Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. PIT/O PIT-36
PIT-36L

 

Osoby dojeżdżające do pracy mają możliwość swój podatek obniżyć w następujący sposób:

  • jeśli są pracownikami dojeżdżającymi, tzn. ich zakład pracy znajduje się w innej miejscowości niż ich miejsce zamieszkania (miejsce, w którym zamieszkują w celu stałego pobytu), wówczas mogą oni rozliczać podwyższone koszty uzyskania przychodów, które w stosunku do jednej umowy wynoszą po 300 zł miesięcznie. Jednocześnie dzięki dojazdom pracownik ma prawo do wyższego niż pracownik miejscowy limitu kosztów rocznych (czyli ich sumy z okresu 12 miesięcy),
  • jeżeli osoby (obojętnie czy miejscowe, czy posiadające miejsce zamieszkania w innej miejscowości niż zakład pracy) dojeżdżają do pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, to zamiast kosztów ryczałtowych, mogą w deklaracji podatkowej odliczać od przychodu faktyczny koszt tego dojazdu w kwocie wydatku na imienny bilet okresowy za dojazdy do pracy (inne bilety niż okresowe nie upoważniają do odliczenia),
  • pamiętać też warto, że wszystkie wyjazdy w delegacje (podróże służbowe) pozostają zwolnione z opodatkowania; pracodawca zwrotów wydatków za delegacje oraz wypłacanych diet (do wartości limitów wskazanych w przepisach) nie powinien wykazywać na informacjach podatkowych PIT-11; jeżeli diety przekraczałyby limity ustawowe, to nadwyżka ponad limit staje się przychodem i należy od niej pobrać zaliczkę na podatek, doliczyć do przychodów i odprowadzić składkę ZUS.