Skąd czerpać fundusze na działalność organizacji?


W zależności od charakteru działalności oraz obszaru w jakim odbywa się działalność danej organizacji, różne są źródła finansowania działalności NGO. Skąd fundacje i stowarzyszenia mogą czerpać fundusze na swoją działalność? Sprawdź!

  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – uprawnione do jego otrzymania są te organizacje, które otrzymały status pożytku publicznego. Listę uprawnionych do otrzymania funduszy z tego źródła znaleźć można w corocznej publikacji Narodowego Instytutu Wolności. Uwaga! Należy sprawdzić, czy naszej organizacji wciąż przysługuje ten status. Utracić go można chociażby poprzez niezłożenie sprawozdania OPP.
  • Wolontariat – warto skupiać wokół organizacji jednostki, którym cel naszej działalności jest bliski. Ich nieodpłatna praca może być dla organizacji ogromnym wsparciem. Członkowie stowarzyszenia w ramach pracy społecznej mogą wnieść duży wkład w rozwój NGO i odciążyć pozostałych pracowników.
  • Dotacje (z środków prywatnych bądź publicznych) – przekazywane są na realizację konkretnego projektu. Publiczne, czyli te przyznawane przez samorządy lub administrację rządową, podlegają prawnym regulacjom. Warto wcześniej zajrzeć o stosownych ustaw.
  • Darowizny – dobrowolna forma wsparcia od osób prywatnych, innych instytucji, firm. Przekazując pieniądze bądź rzeczy, nie oczekują oni niczego w zamian. Jeśli otrzymana pomoc wykorzystana zostanie na cele statutowe, NGO zwolniona zostaje z podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Składki członków – NGO mają obowiązek pobierać opłaty od członków stowarzyszenia bądź fundacji. O ich wysokości, częstotliwości wpłat, osobie odpowiedzialnej za ich pobieranie, dowiemy się ze statutu organizacji. Od składak nie odprowadzamy podatku.
  • Działalność odpłatna – zysk musi równać się poniesionym kosztom. W praktyce oznacza to dla NGO wymóg nieosiągania zysków.
  • Działalność gospodarcza – NGO mogą prowadzić działalność gospodarczą, co oznacza sprzedaż produktów i usług z zyskiem. Aby rozpocząć tego typu działalność należy zarejestrować się w Rejestrze Przedsiębiorców (KRS).
  • Sponsoring – organizacje mogą otrzymywać wsparcie od osób prywatnych i firm w zamian za reklamę. Wcześniejsze podpisanie umowy pomoże w jasny sposób ustalić zakres współpracy. Podjęcie takich działań wymaga wcześniejszego zarejestrowania działalności gospodarczej.