Wydłużenie terminu składania sprawozdania dla OPP

  • kalendarz

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejne ułatwienie dla organizacji pozarządowych, tym razem przesunięto termin złożenia sprawozdania dla organizacji pożytku publicznego (OPP). Standardowo termin złożenia sprawozdania to 15 lipca, z powodu epidemii koronawirusa przesunięto ten termin na 15 października.

Wydłużenie nie dotyczy jednak organizacji dla, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, cały czas obowiązuje termin 30 listopada.

W rozporządzeniu czytamy:

Rozporządzenie określa inny termin w zakresie wypełniania przez organizacje pożytku publicznego obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284).

Termin, o którym mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do sprawozdań za rok 2019, przedłuża się do dnia 15 października 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 22 maja 2020 r.

Czytaj tekst rozporządzenia.