fbpx

Przekaż 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego i miej wpływ na otaczający Cię świat!

//inspro.org.pl/bankwiedzy/wp-content/uploads/2016/02/spot4_kolor_CK_wyskalowane.png

Ty też możesz poczuć się wyjątkowo

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

(w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Terminy składania PIT

Płatnicy podatku dochodowego z początkiem stycznia rozpoczynają sporządzanie informacji i oświadczeń z tytułu rozliczeń zaliczek i pobranych wpłat na podatek za rok 2015. Swoich obowiązków dopełnić muszą w ściśle określonych terminach.

W roku 2016 obowiązywać będą następujące terminy składania rozliczeń PIT:

 • 31 stycznia 2016:
  • PIT-16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)
  • PIT-19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
  • PIT-28 (firmy rozliczane ryczałtowo)
 • 28 lutego 2016:
  • PIT-40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)
  • PIT-40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)
 • 30 kwietnia 2016:
  • PIT-36 (za działalność gospodarczą)
  • PIT-36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)
  • PIT-37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)
  • PIT-38 (za dochody uzyskane z giełdy)
  • PIT-39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)
 • Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.
 • Zeznania PIT można dostarczyć:
  • Osobiście – składając je w okienku podawczym wyznaczonego Urzędu Skarbowego
  • Przez Internet – wysyłając je w formie elektronicznej
  • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego
 • Ważne: wysyłając rozliczenie PIT pocztą, za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

Ulgi podatkowe

Rozliczając PIT możemy skorzystać z ulg:

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Zgodnie z ustawą wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tj. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) na rok poprzedni.

Wyjątek przewidziano dla osób osiągających niskie dochody, których podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne jest niska, a które chciałyby dokonywać większych wpłat na IKZE.

Warto pamiętać, że odliczenie za IKZE przysługuje nie tylko osobom rozliczającym się z podatku na zasadach ogólnych (art. 26 ust. 2b i 6g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ale także opodatkowanym liniowo (art. 30c ust. 2, 3 i 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z tej ulgi mogą więc skorzystać także przedsiębiorcy.

Odliczenia od ZUS

Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. Składkami ZUS są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika. U pracownika w PIT – 11 wymienione są składki które pobrał za niego płatnik – pracodawca, a które uznawane są za finansowane z jego wynagrodzenia brutto (czyli które pomniejszają kwotę brutto powodując, że dostaje mniej wynagrodzenia do ręki). U przedsiębiorcy odliczenie dotyczy wszystkich opłacanych przez niego za siebie lub współpracujących z nim składek.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Odliczeniu od dochodu podlegają kwoty dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.

Zasadą korzystania z tej ulgi jest wyrównanie straty, jaką poniósłby podatnik, który najpierw uzyskał opodatkowane świadczenie, a potem zwrócił je – bez prawa do zwrotu pobranego mu wcześniej podatku dochodowego. Bez prawa do tej ulgi podatnik pozostałby stratny o kwotę pobranego lub zapłaconego wcześniej podatku. Ulga dotyczy zatem tych wszystkich zwrotów, które podatnik musiał „cofnąć” i powtórnie przekazać wypłacającemu te kwoty płatnikowi, a które to świadczenia wcześniej byłby u niego dochodem podlegającym opodatkowaniu.

Świadczenia nienależne, jakie podlegają odliczeniu to kwota netto plus pobrany wcześniej podatek. Odliczeniom nie podlega kwota płaconych odsetek za zwłokę, jeżeli zwrot następuje z opóźnieniem. Odliczenie dotyczy kwoty brutto – czyli kwoty po podwyższeniu jej o należny pobrany podatek dochodowy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy płatnik odejmie od dochodu podatnika kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką), do czego jest on uprawniony na podstawie art. 41b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Prawo do odjęcia kwot zwróconych od wartości przychodu podatnika nie dotyczy wszystkich płatników. Poza uprawnionymi do zwrotu, pozostali płatnicy nie ujmują tej kwoty, co powoduje, że podatnik może korzystać z ulgi i odliczać ją od dochodu. Potrącenia mogą dokonać płatnicy, do których zalicza się:

 • zakłady pracy z tytułu przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną z tytułu dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielonym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów, organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,  oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności – z tytułu działalności wykonywanej osobiście lub praw majątkowych.

Podmioty te przy ustalaniu podatku lub zaliczki na podatek odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką). Jeżeli kwota dokonanego w tym miesiącu zwrotu przekracza dochód tego miesiąca, płatnik może o powstałą różnicę pomniejszyć dochód z miesiąca następnego, aż do pełnego pomniejszenia. Przy czym powyższe pomniejszenia mogą być stosowane przez płatnika wyłącznie w tym roku podatkowym, w którym podatnik dokonał zwrotu.

Jeżeli stosunek prawny zawarty pomiędzy dokonującym zwrotu podatnikiem a płatnikiem jeszcze trwa – płatnik dokona potrącenia (o ile ustawa przewiduje w jego przypadku taką możliwość), o czym powinien poinformować podatnika. Jeżeli stosunek prawny wygasł już – zwrot musi odbyć się fizycznie a podatnik ma wówczas prawo do skorzystania z odliczenia zwrotu od dochodu.

W przypadku, gdy kwota ulgi przekracza kwotę dochodu do odliczenia, może być ona odliczana od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

Ulga na leki

Ulga na leki jak wskazuje jej nazwa związana jest z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ona ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia można skorzystać wyłącznie w momencie, gdy lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

Ulga rehabilitacyjna

W zeznaniu podatkowym za 2015 r. podatnik ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają w tym roku osoby niepełnosprawne.

Ulga na samochód

Używanie samochodu osobowego, który stanowi własność bądź współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Darowizny kościelne

Od dochodu można odliczyć także kwoty darowizn jakie są przekazywane na Kościół. Nie każda darowizna może jednak dać prawo jej pełnego odliczenia. Możliwość skorzystania z tej ulgi przypisana jest tylko określonym celom oraz kwotom darowizn.

Darowizny na Kościół mogą mieć różny charakter i mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy wyłącznie darowizn:

 • na cele kultu religijnego (na Kościół),
 • na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego (lub innych kościołów uprawnionych na podstawie umów).
 • Obie darowizny różnią się od siebie. Podatnicy, którzy przekazują darowizny powinni zwracać uwagę, z której z ulg korzystają, a poza tym dodatkowo czy poniesienie wydatku i otrzymanie darowizny zostanie prawidłowo udokumentowane.

Darowizna na cele kultu religijnego

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. 6% darowizn przekazanych przez podatnika nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie. W związku z tą zasadą dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli ich łączna wartość przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana. Np. przelew: „na budowę kościoła” będzie darowizną na cele kultu religijnego – w tym przypadku stosuje się ograniczenie do 6% dochodu.

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze

Drugim rodzajem ulgi jaką można odliczyć jest darowizna na kościół, ale na charytatywno-opiekuńcze kościołów. Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Darowizny te mogą być odliczane w całej swojej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.

Np. przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” będzie darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła. Powyższego limitu nie stosuje się.

Prawo odliczania kwot na cele charytatywno-opiekuńcze wynika nie z ustawy o podatku dochodowym, ale z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154 ze zm.)

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze można uwzględnić w zeznaniu podatkowym, jeżeli przekazano je na rzecz:

 • Kościoła Katolickiego,
 • Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 • Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
 • Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
 • Kościół Chrześcijan Baptystów,
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościół Polskokatolicki,
 • Kościół Katolicki Mariawitów,
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów,
 • Kościół Zielonoświątkowy.

Darowizny na cele pożytku publicznego

W zeznaniu podatkowym za rok 2012 podatnik ma prawo odliczyć kwotę darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego. Odliczeń tych dokonać można na rzecz organizacji, ale tylko na cele pożytku publicznego, realizowane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub przez organizacje równoważne, określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Powyższy warunek będzie spełniony w wypadku przekazania darowizny:

 • na cel charytatywny,
 • na rzecz odpowiedniego podmiotu.

Cel charytatywny

Darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana w celu:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1 – 32.

Podmioty obdarowane

Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Darowizny nie mogą zostać przekazane na rzecz partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne.

 

Kryterium to określa, iż podmiotami obdarowanymi mogą być:

 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (ułomne osoby prawne), w tym fundacje i stowarzyszenia,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 Nr 127, poz. 1675, z późn. zm. 857), pod warunkiem, że podmioty te nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ulga dla honorowych krwiodawców

Przepisy ustawy o PIT dają podatnikowi, który oddał nieodpłatnie (honorowo) krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT – 36 lub      PIT – 37. Z ulgi tej może skorzystać także podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w zeznaniu PIT – 28), poprzez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanej honorowo krwi.

Pomniejszając swój dochód (przychód), w związku z nieodpłatnym oddaniem krwi, jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowani, która oznacza niższy podatek w rozliczeniu rocznym.

Wysokość odliczenia

Wysokość ulgi oblicza się mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł.

Ulga dla honorowych krwiodawców jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny. Odliczenie podatkowe z tego tytułu (podobnie jak z tytułu innych darowizn) nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazywanego w zeznaniu. Jeśli kwota stanowiąca 6% dochodu (odpowiednio przychodu) podatnika jest niższa od wartości oddanej krwi (osocza), podatnik w zeznaniu nie będzie mógł odliczyć więcej niż kwotę – odpowiadającą 6% dochodu (odpowiednio 6% przychodu)

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT – 36,      PIT – 37 lub PIT – 28. Korzystanie z ulgi dla honorowych krwiodawców, wymaga dodatkowego wypełnienia załącznika PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W przypadku tej ulgi, obdarowanym jest stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew. PIT/O załączamy do odpowiedniego zeznania, w którym dokonujemy odliczenia od dochodu.

Kto może oddać krew

Krew mogą oddać osoby spełniające poniższe warunki:

 • osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów,
 • osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
 • osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
 • osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią lub jej składnikami.

Ulga na Internet

Możliwość odliczenia od podatku ulgi internetowej występuje o ile:

 • podatnik zapłacił w danym roku podatkowym za użytkowanie Internetu w lokalu bądź budynku, w którym mieszka,
 • wydatek jest potwierdzony fakturą VAT, do rozliczenia wystarczy posiadanie tego dokumentu – nie trzeba jej dołączać do rozliczenia.

Istnieje możliwość odliczenia wszelkiego rodzaju opłat wynikających ze świadczenia usług związanych z globalnym dostępem sieci. Nie ma tu większego znaczenia czy usługa ta jest świadczona wyłącznie w jednym lokalu czy jest to dostęp do sieci beż konkretnej lokalizacji na terenie całego kraju, np. dostęp do sieci świadczony przez operatora telefonii komórkowej.

Odliczenie za Internet uwzględniane jest na dodatkowym załączniku PIT/O informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. Poniesione wydatki nie muszą być udokumentowane odpowiednimi fakturami, wystarczającym potwierdzeniem jest dowolny dowód wpłaty, z którego będzie wynikać kto, komu i ile zapłacił za korzystanie z usług internetowych.

Ulga na nowe technologie

Ulgę na zakup nowych technologii odlicza się od podstawy opodatkowania. Prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o PIT, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej. Z ulgi na nowe technologie nie mogą korzystać podatnicy rozliczający się za pomocą karty podatkowej oraz ryczałtu, a także płatnicy podatku liniowego. Nie rozliczają jej również podatnicy nie będący przedsiębiorcami. W związku z tym nowych technologii nie odliczy np. pracownik, zleceniobiorca czy prowadzący działalność wykonywaną osobiście. Maksymalna wysokość odliczenia nie może przekroczyć dochodu uzyskanego z tego źródła w danym roku podatkowym. Co to jest nowa technologia? „Nowe technologie” definiuje się jako wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Zaliczyć do tego trzeba wyniki badań i prac rozwojowych, dzięki którym staje się możliwe wytworzenie nowych usług i towarów. Zaliczyć do tego należy różnego typu licencje na korzystanie z technologii. Uprawnieni i korzyści z korzystania z ulgi Możliwość skorzystania z ulgi na nowe technologie mają możliwość osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Wydatki odlicza się od podstawy opodatkowania. Bardzo wyraźne korzyści odniosą osoby fizyczne, których dochód przekracza 85 528 zł, a suma poniesionych wydatków pozwoli im na rozliczenie przy stawce 18%. Limit ulgi wynosi połowę poniesionych wydatków wprowadzonych do ewidencji księgowej. Kwota odliczenia nie może ona przekroczyć wysokości uzyskanego w danym roku dochodu.

Składki zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne polega na odliczeniu kwoty składek lecz od podatku, a zatem jest to dla podatników znacznie korzystniejsze odliczenie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej ustalenia rocznie. Odliczeniu podlega jednak tylko 7,75% tej podstawy. Jej wysokość różnicuje zatem kwota podstawy, od której liczy się 9%. W PIT – 11 od pracodawcy otrzymamy kwotę podlegającą odliczeniu (7,75%). W prawidłowo wystawionym PIT – 11 należy zatem jedynie przepisać kwotę do odliczenia.

Ulga prorodzinna

Każdy podatnik, który wychowuje swoje dzieci mają możliwość zmniejszenia swojego rocznego podatku dochodowego o ulgę prorodzinną. Ulga ta dotyczy rodziców jak również osób, które sprawują funkcję opiekunów zastępczych a także rodziny zastępczej.

Możliwość uwzględnienia dziecka w zeznaniu podatkowym PIT istnieje w sytuacji, gdy dziecko nie osiąga dochodów powyżej sumy 3089 zł oraz nie płaci podatku liniowego,  czy też ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej Odliczenie ulgi na dzieci jest możliwe tylko od podatku dochodowego obliczonego od dochodów opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową. Prawo do korzystania z takiej alternatywy mają podatnicy, którzy otrzymują przychody pochodzące z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego a także dochody, które podatkowane są na zasadach szczególnych. Mając na myśli zasady szczególne należy rozumieć zastosowanie stawki podatkowej 19%.

W sytuacji, gdy podatnicy uzyskują poza tym np. rentę, wynagrodzenie za pracę, emeryturę czyli dochody objęte opodatkowaniem według skali podatkowej, rozliczając roczną deklarację podatkową z tytułu uzyskiwania dochodów mają prawo do odliczenia od podatku ulgi na dzieci.

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, którzy pełnią władzę rodzicielską, opiekunom prawnym w sytuacji gdy dziecko zamieszkuje z rodzicami zastępczymi lub opiekunami. Opiekunowie prawni którzy nie mieszkają wspólnie z dzieckiem a także rodzice, którzy nie pełnią władzy rodzicielskiej nie mają prawa do korzystania z tejże ulgi. Ulga na dziecko należy się podatnikom, którzy wychowują w roku podatkowym dzieci bez względu na ich wiek, pod  warunkiem pobierania zasiłku pielęgnacyjnego bądź renty socjalnej a także dzieci małoletnie. Prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej przysługuje dodatkowo tym podatnikom, którzy wychowują dorosłe dzieci do 25 roku życia. Jedynym warunkiem w tej sytuacji jest to, że dzieci te muszą studiować (również za granicą) bądź kształcą się. Poza tym w trakcie roku podatkowego dzieci nie osiągnęły dochodów opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową ani kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy użyciu 19% stawki w ogólnej kwocie przekraczającej 3089 zł. Dochody te sumowane są z dochodami osiągniętymi przez pełnoletnie dzieci poza granicami kraju. Sytuacja, w której dziecko pobiera rentę nie ma większego znaczenia dla prawa do odliczenia.

Podatnicy, których potomstwo prowadzi własną opodatkowaną działalność gospodarczą (czyli również podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym bądź na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego czy też przy użyciu stawki podatkowej 19%) nie mogą wykorzystywać odliczeń w postaci ulgi prorodzinnej.

Ulga na dzieci przysługuje na każde:

 1. małoletnie dziecko:
  • wobec którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską,
  • które zamieszkiwało z podatnikiem a podatnik w stosunku do dziecka pełnił funkcję opiekuna prawnego,
  • nad którym podatnik sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 2. pełnoletnie dziecko pozostające na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, które:
  • otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • nie ukończyło 25. roku życia, kontynuuje naukę w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących polski lub zagraniczny system oświaty lub szkolnictwo wyższe, oraz poza dochodami z renty rodzinnej nie uzyskało w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa)lub art. 30b (19% stawka dla niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych) ustawy PIT w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł (556,02 zł : 18%) z wyjątkiem dzieci:
   • pozostających w związku małżeńskim,
   • dla których miejscem pobytu na podstawie orzeczenia sądu jest instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
   • do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z wyłączeniem prywatnego najmu, ustawy o podatku tonażowym bądź też przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej według 19% stawki podatku, o której mowa w art. 30c ustawy PIT.

W przypadku tej ulgi obowiązują miesięczne limity odliczenia. Wysokość limitów jest zróżnicowana w zależności od liczby dzieci.

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonuje władzę, pełni funkcję, sprawuje opiekę lub utrzymuje dziecko limit wynosi:

 • na 1 dziecko – 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł) Uwaga! W przypadku jednego dziecka warunkiem zastosowania odliczenia jest spełnienie kryterium dochodowości, o którym mowa poniżej.
 • na drugie dziecko – 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł (rocznie 2 000,04 zł)
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł (rocznie 2 700 zł)

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja sprawowana opieka, lub dziecko pozostaje na utrzymaniu podatnika, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznego limitu za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Odliczenie dotyczy łącznie:

 • obojga rodziców,
 • opiekunów prawnych dziecka albo
 • rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Kwotę tę ww. osoby mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ulga abolicyjna

Podatnik pracujący za granicą, który nie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku w Polsce na zasadzie zwolnienia z progresją, ma prawo do odliczenia podatku zapłaconego w kraju, do którego wcześniej zastosował zasadę proporcjonalnego odliczenia, jest to tzw. ulga abolicyjna.

Można ją zastosować do przychodów pochodzących z:

 • umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
 • działalności wykonywanej osobiście,
 • działalności gospodarczej,
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Dla podatników  korzystających z ulgi przewidziano załącznik PIT/ZG.

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Dodaj nam MOCy!

Pomagaj co miesiąc darowizną

Wspieraj stale

Sklejamy Polskę

Zrzutka na taśmę

Pomóż jednorazowo

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Pomagaj robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani

Newsletter

Pozyskujesz 1% podatku? Szukasz inspiracji z zakresu pozyskiwaniu funduszy? Zapisz się na nasz newsletter i dowiedz się jak skutecznie wzmocnić potencjał Twój i Twojej organizacji!

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.